gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


blogiadur
clegar y cymry

Dysgu Cymraeg? Taflenni gwaith am ddim wedi’u selio ar Myfi, Iolo gan Gareth Thomas
23/07/2018, 4:09 pm
Chwilio am gyfle ymarfer eich Cymraeg? Ydych chi’n fyfyriwr sy’n chwilio am prosiect a fydd yn helpu ymarfer eich Cymraeg neu’n diwtor ac yn chwilio am bwnc ar gyfer dosbarthiadau neu grŵp darllen? Mae Myfi, Iolo yn nofel hanesyddol fyrlymus yn dilyn ôl-troed un o gymeriadau mwyaf diddorol hanes Cymru, Iolo Morgannwg (Edward Willimas, 1747-1826). Nofel llawn antur, dirgelwch, cariad, gwrthryfel, trais, cyffuriau, angerdd, ysbïwyr a brad.   Ar gael nawr, 10 gweithgaredd ar ffurf taflen gwaith i ddysgwyr lefel Canolradd ac Uwch. Mae’r taflenni gwaith yn delio gyda gwahanol agweddau o gymeriad Iolo – a roedd gan Iolo gymaint o wahanol agweddau: saer maen, ysgolhaig hunan-dysglyedig, bardd, emynydd, gwleidydd, gwladgarwr, chwildrowr, derwydd, dyn busnes aflwyddiannus, ymgyrchydd dros hawliau dynol, caethwas cyffuriau, arloeswr a chyflawnwr y ffugiad llenyddol fwyaf hanes Ewrop. Mae’r taflenni gwaith gyda rhestrau geirfa, lluniau a chyngor am lefydd perthnasol i hanes Iolo ym Mro Morgannwg. I lawrlwytho’r taflenni dwyieithog yn rhad ac am ddim, ewch i: Cipolwg ar Iolo www.ylolfa.com  


Pwysigrwydd cyfiawnder cymdeithasol
22/07/2018, 12:14 am
Un o’r cwynion pennaf am Leanne Wood, sy’n wynebu her ffurfiol i’w harweinyddiaeth ar hyn o bryd, yw ei bod yn treulio


lliwiau
21/07/2018, 4:34 pm
Artist goruchaf ydy ein Duw. Creodd liwiau anhygoel o brydferth. 


‘Stiniog ydi Canol y Bydysawd!
21/07/2018, 12:00 pm
CYSAWD ERYRI Erthygl gan Eleth Peate. Bydd yr haul yn sicr o wenu yn y Blaenau o hyn allan diolch i brosiect newydd Cysawd Eryri. Dros y misoedd nesaf bydd Arloesi Gwynedd Wledig a Pharc Cenedlaethol Eryri yn cydweithio gyda’r artistiaid Rachel Rosen ac Andy Birch er mwyn dod â’r haul a gweddill planedau Cysawd yr Haul i Wynedd. Y nod ydi amlygu dynodiad Eryri fel Gwarchodfa Awyr Dywyll


Mewn Anwybod – golwg ar waith T.H. Parry-Williams
21/07/2018, 9:39 am
Traddodwyd y ddarlith hon fel rhan o raglen ddarlithoedd Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau, Dinbych ddiwedd…


gwres eithoaol
20/07/2018, 5:12 pm
Mae rhybudd gwres eithoaol ar ddwyrain Oklahoma gan gynnwys fy sir o hanner dydd ymlaen tan naw o’r gloch heno. Rhagwelir mai 104F/40C gradd bydd y tymheredd uchaf. Gobeithio bod y bobl sydd yn gweithio tu allan yn fod yn ofalus. Dw i’n mynd am dro dwywaith y dydd yn ddiweddar, bore cynnar ac ystod y dydd, ond well i mi beidio â mynd allan prynhawn ‘ma.


Is etholiad Saron, Sir Gaerfyrddin a Chyngor Tref Pontardawe, Castell Nedd
19/07/2018, 11:08 pm


Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018
19/07/2018, 10:54 pm
Darlleniad y Dydd:  Ioan 13: 12-16 (BCND:tud.118 / BCN:tud.108) Croeso cynnes i chi i’r oedfaon heddiw ac i rifyn olaf Llais Bro Aled tan fis Medi. Dyma felly gyfle gwych i mi ddymuno’n dda i bawb fydd yn mynd i lawr i’r Sioe yn Llanelwedd ac i bob un fydd yn mwynhau mymryn o wyliau dros yr wythnosau nesaf, mwynhewch! Hoffwn hefyd ddiolch o galon i chi am bob cymorth a chyfraniad at waith ein heglwysi dros y tymor diwethaf, ac yn enwedig felly i Mair a Gwion am eu holl lafur gwerthfawr fel tîm gweinidogaethol. A pheidiwch ag anghofio am yr oedfa arbennig fore Sul nesaf yng Nghefn Meiriadog lle cawn gyfle i ddiolch i Gwion am ei holl waith fel cynorthwy-ydd ym Mro Aled. Wedi’r oedfa – barbeciw, gan obeithio nad yw pawb wedi diflasu arnynt erbyn hyn! Ydych chi’n cofio’r teimlad ar ddiwedd blwyddyn ysgol? Mae’n debyg fod y rhan fwyaf o’r cyffro yn dod o sylweddoli’r fath ryddid oedd i’w gael i wneud pethau a mynd i lefydd na fyddech fel arfer yn ymweld â nhw. Ond wrth gwrs, nid penrhyddid llwyr oedd hyn gan fod tasgau i’w gwneud a bloeddiadau i godi o’r gwely yn parhau hyd yn oed yn ystod y gwyliau. Ac wrth ddychwelyd i’r ysgol roedd digon o gyfle i siarad hefo ffrindiau a rhannu wrthynt yr hyn fu’n digwydd ers i chi gyfarfod ddiwethaf. Meddyliwch mor bwysig i Gristnogaeth yw’r ddwy agwedd yma – rhyddid a rhannu newyddion da gydag eraill. Mae’r Testament Newydd yn gyson yn atgoffa Cristnogion fod Iesu wedi marw er mwyn eu rhyddhau o gaethiwed pechod ac i fyw bywyd o gyflawnder wrth ddilyn eu Gwaredwr. ‘I ryddid y rhyddhaodd Crist ni.’ (Galatiaid 5:1) Ond nid yw hyn yn golygu penrhyddid. Nid yw Crist wedi aberthu ei hun er mwyn i Gristnogion ddilyn eu chwantau pechadurus heb falio dim am y canlyniadau. Y bywyd newydd y mae Duw am i’w blant ei fwynhau yw’r rhyddid i garu a gwasanaethu ein gilydd (Galatiaid 5:13 Beibl.net). Y cyfle hwnnw i wasanaethu Duw ac eraill yn yr ymwybyddiaeth nad ar sail ein gweithredoedd da y cawn ein derbyn gan Dduw, ond yn hytrach ein bod yn cyflawni gweithredoedd da gan ein bod eisoes wedi’n derbyn trwy’n ffydd yn Iesu Grist. Yn ychwanegol at y rhyddid sy’n eiddo i’r Cristion am byth, gwelir hefyd yn y Beibl gyfarwyddiadau cyson i siarad am fawredd a daioni Duw gydag eraill. ‘Diolchwch i’r Arglwydd. Galwch ar ei enw, gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd.’ (Salm 105:1) Dros weddill yr haf, gweddïwn am gymorth yr Ysbryd Glân i fwynhau’r rhyddid y mae Crist wedi ei ennill i ni, ac wrth i ni wneud hynny i gael hyder cynyddol i rannu’r Efengyl gydag eraill. Rhodri Llais Bro Aled 22.07.18


Interview with Gofid of Welsh Black Metal band Iselder
19/07/2018, 5:29 pm
Gofid (meaning sorrow) plays extreme metal with Welsh song titles under the name Iselder (meaning depression). His work attracted attention this month when he covered Dafydd Iawn’s cultural anthem Yma O Hyd- parallel.cymru went to find out more! First up Gofid, what is your background in metal? I first started listening to metal when I was about eleven years old, slowly getting in to classic bands such as Judas Priest, Iron Maiden and Black Sabbath. In my teenage years I had a good friend who introduced me to the more extreme side of things with Cannibal Corpse and Slayer, which forged the path for me to seek out the most extreme metal I could find. At sixteen I discovered bands such as Dimmu Borgir and Gorgoroth, and it’s all been a passion of mine ever since. I understand that you’re not fluent in Welsh, but you’re keen to use the language- what is the appeal for you in this? As a Welshman I feel as though it’s my duty to promote and publicise our nations heritage whenever possible- be it the language, history, or folklore. I believe that doing this will not only encourage people to learn more about Wales as a whole, but possibly help us thrive in the future and help keep the culture alive. Your current release is a recording of the unofficial Welsh-language national anthem Yma o Hyd by Dafydd Iwan- why cover this? The idea to record it had been on the drawing board for a few months now, as I felt that there hadn’t really been a Welsh metal band to release a song relating to the history of the country itself. It felt fitting to release it ahead of the new album in light of the renaming of the Severn Bridge into the now “Prince of Wales” Bridge. I’d like to think of it as a form of protest, and I hope Dafydd Iwan catches wind of it and is proud that his message is being heard by a new generation of proud Welsh people. Your music released as Iselder is you performing vocals, guitar, and bass with drum machine software.  Do you have your own studio, or do you record and produce everything at home? Everything is recorded at home, as Iselder is a deeply personal project of mine. A Welsh promoter once greatly insulted me by telling me that they’re not interested in “bedroom bands”, so I’ve made it almost my mission to prove that I don’t need them. But other than that I don’t think I’d ever ask for help with the recording/production side of things. The only things I use are my instruments and the recording software on my computer. It’s also handy to do everything myself, as this lets me avoid dealing with people (aside from a very tolerant wife who sleeps on the sofa when I decide to record at 3am) as I often like to work alone and prefer to keep my independence as an artist rather than relying on others. This means my music is entirely my creation and my vision and is not muddied by the input of other voices. These days independent creators have to responsible for the marketing of their work and development of their careers, and not be reliant on a publisher/label/agent/manager/producer to do those tasks.  Do you have any tips for other independent creators in Wales? The biggest tip that I can give is to hone your craft and develop your own sound. Don’t try to be another second wave worship band, unless that’s what you really want to be. The world doesn’t need another Burzum or Darkthone. What it needs are original bands to make their mark so that the scene can flourish and continue. There’s a few bands I could name that don’t really offer anything new, and instead rely too much on the achievements of others for their success, imitating them to such a degree where I could easily confuse the two and personally that doesn’t appeal to me. You can often find blogs and such that would be more than happy to review your music, and it’s easier now than ever to sell your music online through Bandcamp and other such sites.  Never ask for anything, ever make excuses, stand your ground and do what you want to do. There are a lot of guitar-based rock and indie bands in Wales, but not many metal bands.  Are there are any other Welsh metal bands that you listen to? There are quite a few bands from Wales that I listen to- the most well-known being the death metal band Desecration. But as for smaller bands, I’d say the death metal trio Sepulchre are a must to see live. Other than that you have black metal bands like Ghast (who were featured on Fenriz of Darkthrone fame’s radio podcast), Coedwig Machen, Lleuad, and Merciless Savage. All distinctly different from each other, each bringing their own twist on the genre. I listen to Emperor, Satyricon and Darkspace a lot; in terms of extreme metal, what bands do you enjoy listening to and who has influenced your style? I listen to a wide array of bands nowadays, so it’s hard for me to pick out a select few who have influenced my style. I’d definitely say bands such as Satanic Warmaster, Tsjuder, Leviathan, and Nargaroth were big influences when starting Iselder, and they all definitely had a hand in shaping in the music you hear me playing today. The influences definitely come out more on the upcoming album than they did on the last, but aren’t comparable in any way. I don’t want to be Wales’ version of Mayhem, or Gorgoroth, or Burzum. I want to be Gofid, sole member of Iselder, and be at the forefront of Welsh Black Metal.   iselder.bandcamp.com    youtube.com/channel/UCzW715U-PEsKXV885LgGSNw coedwigmachen.bandcamp.com lleuad.bandcamp.com mercilesssavage.bandcamp.com sepulchreofficial.bandcamp.com ghastdreaddoomruin.bandcamp.com desecration.bandcamp.com  


ymarfer yn erbyn ymosodwr arfog
19/07/2018, 4:30 pm
Cynhaliwyd ymarfer yn erbyn ymosodwr arfog mewn ysgol yn Norman, Oklahoma ddoe, gyda SWAT, parafeddygon, dynion tân a gwirfoddolwyr lleol. Roedden nhw’n actio yn ôl senario lle mae’r ymosodwr yn cymryd rhai pobl yn wystlon. Roedd fy merch yn wrth ei bodd yn chwarae’r rhan brif wystlon. (Mae rhai gwystlon yn edrych yn hapus!) Dwedodd mai mor rymus ydy SWAT fel nad oes ymosodwyr lawer o obaith.